TGB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Teknoloji geliştirme bölgelerinin faaliyette bulunurlarken izleyecekleri yolu belirleyen “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde pek çok değişiklik yapıldı.

10 Şubat 2022 Perşembe 12:42
TGB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Haber: Helin AYGÜN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğin tanımlar kısmında bazı değişiklikler yapılırken, yönetmeliğe kuluçka girişimcisi, AR-GE binası, atölye, stajyer kavramları eklendi. Buna göre, ön kuluçka programına tabi tutabileceği girişimciye en fazla 18 ay olmak üzere kuluçka merkezinde yer tahsisi yapabilecek.

Bakanlıktan bütçe ödeneği talebinde bulunacak yönetici şirket, makine, ekipman, yazılım ile ile kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği programlarına ilişkin Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak ihtiyaç analiz raporunu da ödenek talep tablosuna ekleyerek Genel Müdürlüğe iletebilecek.

Yönetici şirketin yürüttüğü kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği faaliyetleri ile atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlara yönelik yaptıkları harcamalara ilişkin Bakanlıkça yapılacak destek ödemelerinde; döviz cinsinden yapılan harcamaların Türk Lirası karşılığı, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak.

BÖLGE DIŞINA KULUÇKA MERKEZİ

Yönetmelikteki “Bölge ilanı” başlığı değiştirilerek, ilgili maddeye “Bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezi ilanı” ibaresi eklendi. Buna göre, bölge başvurusunun değerlendirme kurulu tarafından uygun bulunması durumunda, başvuru ile ilgili kurul kararı ve ekleri Bakanlık makamınca Cumhurbaşkanına sunulacak. Cumhurbaşkanı Kararı ile kesinleşen; bölge kuruluşu, bölgeye ek alan katılması, bölge sınırı değişikliği ya da bölge alanının iptali Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bölge alanı sınırları ya da bölge alanının iptaline ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, mevcut planında işlemek veya yapılacak plan değişikliğinde dikkate alınmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecek. Ayrıca “Bu alanlarda 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Teknoloji Geliştirme Uygulama Yönetmeliği hükümleri geçerlidir” ifadesi ilgili kurum ve kuruluşlarca plan notlarına işlenecek.

Bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezi başvurusunun değerlendirme kurulu kararı Bakanlık makamına sunulacak. Bakan oluru alındıktan sonra kuluçka merkezi açılacak.

Bölge alanları dışında yer alan kuluçka merkezinin iptaline Bakan oluru alınarak karar verilecek. Bölge alanları dışında açılan ya da iptal edilen kuluçka merkezi bilgileri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARDA DEĞİŞİKLİK

Düzenleme ile yönetici şirketin görev ve sorumluluklarında değişikliğe gidildi. Buna göre, bölgede AR-GE veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin münhasıran bölgede yürütecekleri her bir AR-GE veya tasarım projesinin, yönetici şirketin belirleyeceği, konusunda uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı veya 2013 tarihli Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında lisansı olan bireysel katılım yatırımcısı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli, kuluçkaya uygun girişimcilere ait AR-GE veya tasarım projesinde ise konusunda uzman bir öğretim elemanı olmak üzere en az bir üyeli Proje Değerlendirme Komisyonuna inceletilmesi gerekecek.

KİRA SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEBİLECEK

Bölgede yer alan girişimcilerin Yönetmelik kapsamında yönetici şirkete iletmekle yükümlü oldukları bilgi ve belgeleri süresinde iletmemeleri veya projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekecek. Üç ay içerisinde yeni bir AR-GE veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın kira sözleşmesinin fesih olunmuş sayılacak ve girişimcinin bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemler yapılacak.

Girişimciler, Kanuna, Yönetmeliğe, Bölge İşletme Yönergesine ve ilgili diğer mevzuata göre düzenleyici amaçlı denetlenecek. Denetleme sonucunda aykırı faaliyetlerin tespit edildiği tarihten itibaren aylık muafiyet belgeleri onaylanmayacak, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimciler uyarılarak üç ayı geçmemek üzere belirli bir süre verilecek. Verilen süre sonunda aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimci bölgeden ihraç edilecek.

BİR YIL EK SÜRE

Bölge alanının ilanına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren en fazla üç yıl içerisinde o bölge alanında faaliyete geçilecek. Mücbir sebepler dışında, belirtilen süre içerisinde, bölge alanının faaliyete geçirilememesi halinde, bölge yönetici şirketi süre uzatımı için Genel Müdürlüğe müracaat edecek. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere bölge alanının faaliyete geçirilmesi için en fazla bir yıl ek süre verilebilecek. Bu ek süre içerisinde, bölge alanında faaliyete geçilememesi durumunda Cumhurbaşkanının bölge alanının ilanına ilişkin kararı hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkacak.

HÜKÜMLER ORTADAN KALKACAK

Ayrıca bölge alanında faaliyete geçildikten sonra ilgili alanda mücbir sebep halleri dışında faaliyetin sona ermesi ve bir yıl içerisinde yeniden faaliyete geçilmemesi durumunda Cumhurbaşkanının söz konusu alanın ilanına ilişkin kararı hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkacak.

KULUÇKA MERKEZLERİ İÇİN DÜZENLEME

Bölge alanları dışında açılacak olan kuluçka merkezine ilişkin Bakan oluru alındıktan sonra en fazla altı ay içerisinde faaliyete geçilecek. Mücbir sebepler dışında, belirtilen süre içerisinde, bölge alanları dışında açılan kuluçka merkezinin faaliyete geçirilememesi halinde, bölge yönetici şirketi süre uzatımı için Bakanlığa müracaat edecek. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere kuluçka merkezinin faaliyete geçirilmesi için en fazla altı aya kadar ek süre verilebilecek. Bu ek süre içerisinde, faaliyete geçilememesi durumunda konuya ilişkin Bakan oluru hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkacak. Bölge alanları dışında açılan kuluçka merkezinin faaliyete geçtikten sonra Kanun ve Yönetmelikte belirtilen amacın dışında kullanıldığının tespiti halinde kuluçka merkezi kararı Bakan oluru ile ortadan kaldırılacak.

KULUÇKA TANIMI YAPILDI

Yönetmelik ile “kuluçka girişimcisi, kuluçka merkezi ve kuluçka programı” maddesinde değişiklik yapıldı. Kuluçka firmaları; teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tarafından yürütülen girişimcilik programlarına katılarak şirketleşen veya AR-GE, teknolojik yenilik, yazılım ve tasarım faaliyetlerinde bulunan, en fazla üç yıllık, proje sahibi işletmeler olarak, kuluçka merkezlerinde yer alan girişimciler olarak tanımlandı.

Değişikliğe göre, bölge alanları dışında açılan kuluçka merkezlerinde yer alacak kuluçka girişimcisinin personel sayısının 10 kişiden az ve son üç yıl içerisinde kurulmuş teknoloji tabanlı işletme olması şartı aranacak.

Yönetici şirket; kuluçka firmalarına kuluçka merkezinde, en fazla 36 ay olmak üzere proje süresine göre Yönetmelik hükümleri kapsamında yer tahsisi yapacak.

18 AYLIK YER TAHSİSİ

Yönetici şirket; iş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan ve henüz gelir ve kurumlar vergisine tabi bir işletme kurmamış girişimciyi ön kuluçka programına tabi tutabilecek ve bunun için girişimciye en fazla 18 ay olmak üzere kuluçka merkezinde yer tahsisi yapabilecek.

Yönetici şirket; kuluçka merkezinde yer kalmadığında, kuluçka firmalarına ya da yeni bir fikri olan gerçek kişilere, idare binası, AR-GE binası veya diğer binalar içerisinde uygun ofisler bulunması halinde bu binalarda yer verebilecek.

EKİPMAN İÇİN BÜTÇE TALEBİ

“Bakanlık bütçe ödeneğinin tespiti ve destek talebi” maddesinde yapılan düzenlemeye göre, destek talebinde bulunacak yönetici şirket talebini, her yatırım yılı için, Bölge Yatırım Harcamalarının Yıllara Göre Dağılımı Tablosundaki ödenek kapsamına giren kısımları doldurarak, destek talebinde bulunduğu altyapı, idare binası, AR-GE binası, atölye ve kuluçka merkezi inşası, atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılım ile kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği programlarına ilişkin Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak ihtiyaç analiz raporunu da ödenek talep tablosuna ekleyerek Genel Müdürlüğe iletecek.

Destek talebi yıllık olarak bir sonraki yatırım yılından itibaren üç yıl için, içinde bulunulan yılın en geç nisan ayı sonuna kadar yapılacak. Bölgeler, yılı içerisinde daha sonra da destek talebinde bulunabilecek.

O TARİHTEKİ KUR ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Desteğin ödenmesine ilişkin maddede yapılan değişiklik ile yönetici şirketin yürüttüğü kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği faaliyetleri ile atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlara yönelik yaptıkları harcamalara ilişkin Bakanlıkça yapılacak destek ödemelerinde; döviz cinsinden yapılan harcamaların Türk Lirası karşılığı, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak. Hesaplanan tutarın, işletmenin bu harcama ile ilgili yevmiye defterine kaydettiği tutardan fazla olması halinde ise yevmiye defterine kaydedilen tutar esas alınacak.

YÜZDE 20 ŞARTI

Bölgede yer alan işletmelerde çalışan AR-GE ve tasarım personelinin bu bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde 100’ünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecek. Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında bölgede çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde bölge dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı, yüzde 20 olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde 75’e kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkili olacak. Bu bent kapsamında teşvikten yararlanılması için bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunlu olacak. Yönetici şirketin onayı ile bölge dışında geçirilen sürenin bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumlu olacak.

DOKTORA ÖĞRENCİSİ DESTEĞİ

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların, 3 Şubat 2021 tarihinden sonra ilk kez istihdam ettikleri doktora öğrencisi AR-GE personeline, o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere Bakanlık tarafından karşılanabilecek.

Bu destekten yararlanabilecek firma tarafından istihdam edilen doktora öğrencisi AR-GE personeline ödenen aylık taban ücreti, brüt asgari ücretin bir buçuk katından az olamayacak.

Firma başına verilebilecek destek, üniversitelerin doktora programına kayıtlı en fazla iki doktora öğrencisi ile sınırlı olacak. Firmaların bu destekten yararlanabilmeleri için istihdam ettikleri doktora öğrencisinin başka kamu kurumundan destek almıyor olması şartı aranacak.

TEZ AŞAMASI ŞARTI

Firmanın bu destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek doktora öğrencisinin Türkiye’deki üniversitelerin doktora programına kayıtlı, ders dönemini tamamlamış ve tez aşamasına geçmiş olması gerekecek.

Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, bu destek kapsamında firmalarda istihdam edilen personelin işe alınması, işten ayrılması, doktora programından mezun olması ve ayrılması ile ilgili hususları takip etmek ve Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.

Bu destekten yararlanacak firmalar taleplerini bölge yönetici şirketine bildirecek. Bölge yönetici şirketi talebin uygun olup olmadığını mevzuata uygunluğu açısından değerlendirecek. Bu kapsamda uygun gördüğü başvuruyu ve bu maddedeki şartların sağlandığını gösteren raporu, portal üzerinden ilgili firmanın talebini takip eden ay sonuna kadar Bakanlığa iletecek.

Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinde istihdam edilen personel, bu desteğin kapsamı dışında sayılacak.

GİRİŞİM SERMAYESİ UYGULAMALARI

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren verilecek yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde Kanunun geçici 2’nci maddesi kapsamında istisna edilen kazançları tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde 2’si pasifte geçici bir hesaba aktarılacak. Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20 milyon TL ile sınırlı olacak. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şartı aranacak.

Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tutarının yüzde 20’si, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemeyecek. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek. Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tutar ve oranları birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, beş katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Son Güncelleme: 10.02.2022 12:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.